2018.05.21 - imieniny: Wiktora, Kryspina, Donata, Tymoteusza

Ogłoszenie o sprzedaży działek

2017-04-07

Informujemy o możliwości nabycia działek od Gminy Zduny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)  oraz § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  Burmistrz Zdun ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy i Miasta Zduny, oznaczonych jako działki nr nr:

 1. 962/2 o powierzchni 0,0764 ha dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

     IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie prowadzi

     KW o nr KZ1R/00025331/4

     Cena wywoławcza:         27.046,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny

     wadium   wynosi:             3.200,00 zł

     Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 900 w pokoju nr 218, II piętro

     Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2.

 

 1. 962/3 o powierzchni 0,0768 ha dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

     IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie prowadzi

     KW o nr KZ1R/00025331/4

     Cena wywoławcza:         27.187,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny

     wadium   wynosi:             3.300,00 zł

     Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 o godz. 915 w pokoju nr 218, II piętro

     Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2.

 

 1. 962/4 o powierzchni 0,0770 ha dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

     IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie prowadzi

     KW o nr KZ1R/00025331/4

     Cena wywoławcza:         27.258,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny

     wadium   wynosi:            3,300,00 zł

     Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. roku o godz. 930 w pokoju nr 218, II piętro

     Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2.

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane usytuowane przy ulicy Wiosennej w Zdunach,

    położone w terenach mieszkalnictwa rodzinnego i gruntów ornych.

   Dojazd do nieruchomości stanowi droga gruntowa.

 1. Na przedmiotowe nieruchomości wydana została decyzja Burmistrza Zdun

     o warunkach zabudowy Nr GT 6730.86.2013 z dnia 14.11.2013 r. dla inwestycji

     polegającej na budowie czterech wolno stojących, jednorodzinnych budynków

     mieszkalnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości- nie określa się.
 2. Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00025331/4 jest wolny od obciążeń.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z podaniem numeru

działki) do dnia 8 maja 2017 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.

2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny

       nabycia nieruchomości. A pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż

       przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane

       przez uczestnika przetargu konto.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed

       otwarciem przetargu:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium;
 • dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
 • osoby prawne lub inne podmioty – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny tj. wydany w okresie do trzech miesięcy przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej) podmiotu oraz pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika  z odpisu KRS lub CEIDG.
 1. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie

zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. 5. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi jej nabywca.
 4. Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. Bliższych informacji o nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowania nr tel. 62 7215001 wew. 24.
 6. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach .

Sprawę prowadzi

 i informacji udziela Ewa Drobinska

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE