2018.010.17 - imieniny: Wiktora, Marity, Sulisławy, Małgorzaty

Dowody osobiste - załatwienie sprawy

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego – Jagoda Patryas

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: jagoda.patryas@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń; współdziałanie z organami wojskowymi; organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

 

 Godziny pracy: W środy od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00.

Złożenie wniosku:
WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu


Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ : 
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.


Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

format: pdf

pobierz plik
 

Wzór - pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego

format: pdf

pobierz plik

Wzór -formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

format: pdf

pobierz plik

 

Utrata/Uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :

 • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie
 • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
 • Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

OPŁATA: procedura zwolniona z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie skłąda się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Zdun.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. nr 167, poz. 1131 z późn. zm. );

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 nr 14, poz. 92 z późn. zm. ),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm. ),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. nr 1182 - tekst jednolity ).
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Informacje dodatkowe:

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 • prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny.

Orzekanie w powyższych sprawach reguluje Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 848 z późn. zmianami).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE