2018.03.20 - imieniny: Klaudii, Eufemii, Kiry, Wincentego

Pierwszy dowód osobisty dla osoby, która nie ukończyła 18 lat

Do kogo się zwrócić?

Referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych – Tomasz Milewski

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: tomasz.milewski@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń; współdziałanie z organami wojskowymi; organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

 

Pokój nr 107, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 21, e-mail: maria.skalecka@zduny.pl

Zakres obowiązków: ewidencja i wydawanie dowodów osobistych; nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń; współdziałanie z organami wojskowymi; organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej.

 

 Godziny pracy: W środy od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:
- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego. Formularz dostępny poniżej, lub w pokoju nr 16 w Urzędzie Miejskim w Zdunach.
- Aktualne  fotografie – 2  szt.  (o  wymiarach  35x45  mm,  z  widocznym  lewym profilem twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
- aktualny  odpis  skrócony  aktu  urodzenia  (w  przypadku  osób  urodzonych poza terenem Gminy Zduny)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

format: pdf

pobierz plik

Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej.

Termin realizacji: do 30 dni roboczych od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Składanie wniosku:

-małoletni, powyżej 13 roku życia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, wniosek podpisuje małoletni oraz rodzic lub opiekun prawny.

-małoletni poniżej 13 roku życia może otrzymać dowód osobisty na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Do odbioru dowodu osobistego osoby małoletniej uprawniony jest jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Dowód osobisty dla osoby małoletniej jest ważny 5 lat od jego wydania.

Tryb odwoławczy: W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie skłąda się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Zdun.

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974.(Dz. U.z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania , wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz.384) z 2009 r., Nr 47, poz. 384)

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE