2018.011.13 - imieniny: Mikołaja, Stanisława, Krystyny, Walentyny

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwoerdzające stan zaległości

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji – Łukasz Krzywda

Pokój nr 115, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 15, e-mail: lukasz.krzywda@zduny.pl

Zakres obowiązków: wydawanie zaświadczeń o zadłużeniach i wysokości płaconych podatków i opłat; wystawianie pokwitowań za wpłacone należności do kasy; wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień; wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach oraz zaświadczeń o wycofaniu tytułów wykonawczych z Urzędów Skarbowych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek skierowany do Burmistrza Zdun zawierający NIP / PESEL
Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Opłata skarbowa wynosi: 21,00 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana, zostały opisane w art. 2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Zdun.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1726 ).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 z późn. zm.).


 
 
Informacje dodatkowe:
Jeżeli zapłata zaległości podatkowej została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik do dnia upływu terminów ustalonych w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty nie posiada zaległości podatkowych. Organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych na dzień wydania zaświadczenia.


Wniosek o zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub określeniu wysokości zaległości.

format: word

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE