2018.011.13 - imieniny: Mikołaja, Stanisława, Krystyny, Walentyny

Ulgi w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Wioletta Lewandowska

Pokój nr 114, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 13, e-mail: wioletta.lewandowska@zduny.pl

Zakres obowiązków: ustalanie podstawy wymiaru zobowiązań podatkowych; zbieranie i wysyłanie informacji podatkowych; wystawianie nakazów płatniczych; prowadzenie ewidencji nieruchomości.

Zwolnienia i ulgi gminne stosowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 Zwolnienie  od podatku od nieruchomości dotyczy  przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zduny w ramach pomocy de minimis.
Zwolnienia i ulgi ustawowe
PODATEK ROLNY:
1) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie  już istniejącego  do powierzchni nie przekraczającej 100 ha;
2) zwolnienia innych gruntów określone w art.12  ust.1  ustawy o podatku rolnym;
3) inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania  zwierząt gospodarskich  oraz obiektów służących ochronie  środowiska,  b) zakup i zainstalowanie: -deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania  na cele produkcyjne  naturalnych źródeł  energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
 
Ulga inwestycyjna przysługuje, jeżeli  wydatki te nie zostały sfinansowane w całości  lub części z udziałem środków publicznych (np. dotacji ze środków unijnych).
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane na podstawie ordynacji podatkowej art. 67a):
3.Organ podatkowy  na wniosek podatnika ,w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym ,może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć  zapłatę na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości  podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
3) umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 
Wymagane dokumenty
1. Ulga  gminna- zwolnienie  określone  w pkt. 1.
a) wniosek podatnika o zamiarze korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą NR XLI/290/2014 Rady Miejskiej w  Zdunach   -  załącznik  nr 1 (do pobrania poniżej).
b)oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Zduny z jakiegokolwiek tytułu;
c) potwierdzenie wpisu do rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;
d) pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;
e)zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę lub ich uwierzytelnionych kserokopii;
f) zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających;
g)formularz  informacji przedstawionych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis –  załącznik nr 2 (do pobrania poniżej).
2.ulga ustawowa – zwolnienie określone w pkt.2
a) poz.1
-wniosek podatnika o udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów – załącznik nr 3 (do pobrania poniżej).
- akt notarialny,
- oświadczenie podatnika o posiadaniu gruntów nie przekraczających 100 ha- załącznik nr 4 (do pobrania poniżej).
- oświadczenie podatnika o  tym,  że nabywca  gruntów  nie jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem  lub synową  sprzedawcy  gruntów – załącznik nr 5 (do pobrania poniżej).
-  formularz  informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej  do pomocy de minimis  w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) – załącznik nr 6 (do pobrania poniżej).
- zaświadczenia  o pomocy de minimis, otrzymane w roku w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku.
 
b) poz.2
-  wniosek  podatnika o udzielenie ulgi – załącznik nr 7 (do pobrania poniżej).
-  dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do otrzymania ulgi wymienionej  w pkt. 3,5,6,7 ustawy o podatku rolnym  : zniszczenie upraw wskutek robót drenarskich, wymiany lub scalenia gruntów, zaprzestania produkcji rolnej na gruntach, zagospodarowania nieużytków,
-  formularz informacji   przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej  do pomocy de minimis  w 
   sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)- załącznik nr  6 (do pobrania poniżej).
- zaświadczenia  o pomocy de minimis, otrzymane w roku w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku.
c) poz.3
- wniosek podatnika  w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej- załącznik nr  8 (do pobrania poniżej).
- zestawienie poniesionych wydatków  inwestycyjnych  wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi  odpisami, stwierdzającymi wysokość  tych
   wydatków,
- pozwolenie na budowę  oraz potwierdzenie z Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy,
- oświadczenie podatnika, że wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych- załącznik nr 9 (do pobrania poniżej).
- formularz  informacji  przedstawianych przy ubieganiu się  o pomoc   w gospodarstwach rolnych  zgodnie z warunkami  ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre  kategorie pomocy  w sektorach rolnym  i leśnym  oraz na obszarach wiejskich  w zastosowaniu art.107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej  (Dz.Urz.UE L 193 z 01.07.2014 )- załącznik nr 10 (do pobrania poniżej).
 
3.ulga podatkowa  stosowana na podstawie art.67a  Ordynacji podatkowej  - określona w pkt.3  
- wniosek podatnika – załącznik nr  11 (do pobrania poniżej).
- udokumentowanie dochodów podatnika ,jego współmałżonka oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących z nim gospodarstwo domowe ( zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki  renty lub emerytury),
- zaświadczenie z Powiatowego  Urzędu Pracy ,,że podatnik zarejestrowany jest jako bezrobotny pobierający zasiłek lub bez prawa  do pobierania zasiłku,
- zaświadczenie o formie przyznanej pomocy  z Ośrodka  Pomocy Społecznej,
- inne załączniki mające wpływ  na udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanie dochodów np. : orzeczenie lekarskie, karta informacyjna ze szpitala, rachunki za zakupione leki  itp.
-dla podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą - kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy  za ostatnie 3 miesiące   np. uproszczony rachunek zysków i strat oraz dokumenty  przedstawiające  sytuację finansową z ostatniego roku np.PIT-y,bilans
zysków i strat itp.,
- dla podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą -   zaświadczenia o otrzymanej  lub nie otrzymanej   pomocy de minimis w ciągu 3-ch ostatnich lat tj. roku w którym podmiot ubiega się o pomoc  i 2 lat poprzedzających oraz informacji złożonej na   formularzu   dla przedsiębiorców -   załącznik  nr 2 (do pobrania poniżej).
- dla podmiotów  korzystających z pomocy w  rolnictwie lub rybołówstwie – zaświadczenia o otrzymanej   lub nie otrzymanej pomocy  de minimis  w ciągu 3-ch ostatnich  lat  tj. roku  w  którym podmiot ubiega się  o pomoc  i 2 lat poprzedzających  oraz informacji złożonej na odpowiednim formularzu      - załącznik nr 6 ,
Wnioski i formularze  są  także dostępne  w pokoju Nr  114. (do pobrania poniżej).
Informacje o sposobie wypełnienia  wniosku można otrzymać w pokoju  nr 114, tel. 62 721 50 01 wew. 13.
Termin załatwienia sprawy:
Po przedłożeniu  dokumentów (w razie potrzeby) przewiduje się  załatwienie sprawy niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  
Podstawa prawna:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 poz. 613 z późn. zmn.)
  2. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmn.).
  3. Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r. poz.1381 z późn. zmn.)
  4. Ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013r. 465 z późn.zmn.)
  5. Uchwały NR XLI/290/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zduny w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014r. poz. 5262)
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu nformacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53,poz.311)
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych  przez podmiot ubiegający się  o pomoc inną niż pomoc de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 Nr 53,poz.312)
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010 Nr 121, poz.810).

Przepisy wspólnotowe:
1. Traktat o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej – art.107 i 108 (Dziennik Urzędowy C 83 z 30.03.2010r.)
2. Rozporządzenia Komisji (UE)Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania  art.107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z  2013).
3. Rozporządzenia Komisji (UE)Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art.107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z   2013).
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnych i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L. z 2014 )

zał. nr 1.: Wniosek w sprawie udzielenia  ulgi dla przedsiębiorców

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 2.:Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

format: excel (*.xlsx)

pobierz plik

zał. nr 3.: Załącznik: Wniosek o zwolnienie z udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 4.: Oświadczenie podatnika ubiegającego się o ulgę z tytułu zakupu gruntów

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 5.: Oświadczenie podatnika ubiegającego się o ulgę z tytułu zakupu gruntów - o stosunku rodzinnym do kupującego

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 6.: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 7.: Wniosek o ulgę w podatku rolnym

format: MS Word (.*doc)

pobierz plik

zał. nr 8: Wniosek o ulgę inwestycyjną

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 9: Ośw.do ulgi inwestycyjnej

format: pdf

pobierz plik

zał. nr 10: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

format: MsExcel (*.xcsl)

pobierz plik

zał. nr 11.:Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę 

format: MsWord (*.doc)

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE