2018.011.13 - imieniny: Mikołaja, Stanisława, Krystyny, Walentyny

Opłata od posiadania psa

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji – Łukasz Krzywda

Pokój nr 115, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 15, e-mail: lukasz.krzywda@zduny.pl

Zakres obowiązków: wydawanie zaświadczeń o zadłużeniach i wysokości płaconych podatków i opłat; wystawianie pokwitowań za wpłacone należności do kasy; wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień; wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach oraz zaświadczeń o wycofaniu tytułów wykonawczych z Urzędów Skarbowych.

Wymagane dokumenty:
- Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu psa – formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w pokoju nr 115 Urzędu Miejskiego w Zdunach
- Dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty od posiadania
Informacje o sposobie wypełnienia formularza można otrzymać w pokoju  nr 115,
tel. 62 721 50 01 wew. 15.


Termin załatwienia sprawy:
Jeśli posiadacz mimo ciążącego na nim obowiązku nie dokona wpłaty opłaty, organ podatkowy wzywa podatnika do złożenia wyjaśnień i informuje o kolejnych krokach, a następnie wydaje decyzję o określeniu wysokości zobowiązania

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  
Podstawa prawna:

  1. 21 § 1 pkt. 1, § 3 i § 4, art. 47 § 3, w trybie art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 poz. 613).
  2. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).
  3. Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 
Informacje dodatkowe:
Opłata od posiadania psa w wysokości 30,00 zł od jednego psa, płatna jest bez wezwania do   31 marca roku podatkowego w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach lub na rachunek bankowy ( Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr:  05 8410 1026 2003 0202 0169 0001), a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.       
Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do powiadomienia organu podatkowego o okolicznościach mających wpływ na zwolnienie z opłaty lub wykreślenie z ewidencji.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób, które nabyły psa w schronisku dla zwierząt. Zwolnienie obejmuje opłatę od posiadania psów za pierwsze 12 miesięcy od nabycia psa w schronisku dla zwierząt. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia od opłaty od posiadania psów jest zaświadczenie wystawione przez prowadzącego schronisko dla zwierząt.

Oświadczenie o nie posiadaniu psa

format: word

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE