2020.09.21 - imieniny: Jonasza, Mateusza, Miry

Wypis i wyrys z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej Ewelina Robak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; załatwianie spraw z zakresu podziału i rozgraniczenia nieruchomości; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Kserokopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką


      Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu
      dostępnego wzoru.
Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia  - 17.00 zł /opłata przy składaniu wniosku/
Opłata skarbowa uiszczania w kasie  tut. Urzędu lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Termin załatwienia sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks Postępowania Administracyjneg0o /Dz.U. z 2016r. , poz.23, ./
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o ,opłacie skarbowej /Dz.U. z 2015r.,  poz, 783 z poźń.zm./
Uchwała nr 21/98 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 1998  roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduny, w rejonie ulic: Sulmierzyckiej, Witosa, Ostrowskiej, Masłowskiego, Towarowej, 2 Maja, Sieniutowej,
opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kaliskiego nr 12 poz. 202 z 24.03.1999 roku
Uchwała nr 23/98 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny we wsi Konarzew, Perzyce, Chachania, Baszków,  opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kaliskiego Nr 12
poz. 203 z 24.03.1999 roku
Uchwała nr 22/98  Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 1998 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, wsi Konarzew, opublikowana w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 12 poz. 202 z dnia 24 marca 1999 roku
Uchwała nr XXXV/242/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, w obrębie wsi Bestwin, opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 82 poz. 2106 z 12.06.2002 roku
Uchwała nr XXXV/241/2002 Rady miejskiej MW Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, w obrębie wsi Baszków, opublikowania w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 82 poz. 2105 z 12.06.2002 roku
Uchwała nr  XXXV/243/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny w obrębie wsi Konarzew, opublikowana w Dz. Urz. Województwa Wielkpolskiego nr 82 poz. 2107 z 12.06.2002 roku
Uchwała nr XXXV/245/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, w obrębie wsi Chachalnia, opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 82 poz. 2109 z 12.06.2002 roku
Informacje dodatkowe:
Gmina na część terenów posiada obowiązujące ważne plany miejscowe.
Dodatkowe informacje uzyskać można w tut. Urzędzie w pokoju nr 213

Wypis i wyrys  z  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny

format: MS word (*.doc)

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE