2022.6.30 - imieniny: Emilii, Lucyny, Marcjała, Ciechosławy


UWAGA ! BURZE Z GRADEM!

IMGW-PIB OSTRZEGA: burze z gradem/2  od 21:00  dnia 29.06.2022r. do 05:00 dnia 30.06.2022r., deszcz do 50 mm, grad oraz porywy wiatru do 90 km/h.
 
UWAGA ! UPAŁ ! 
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00  dnia 30.06.2022r. do 20:00 dnia 01.07.2022r. temperatura maksymalna 34 °C, lokalnie 35 °C.Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. bhp, oświaty, kultury i sportu

Pokój nr 216, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 34, e-mail: ewelina.wronska@zduny.pl

Zakres obowiązków: kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp; nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli; prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych; prowadzenie rejestru instytucji kultury; prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej.

 

Wymagane dokumenty:
-  wniosek skierowany do Burmistrza Zdun – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w pokoju nr 111 lub 216 
-   do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących: 

  • posiadanych kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę z informacją, kto może prowadzić zajęcia praktyczne
  • złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)
  • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego
- pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
Informacje o sposobie wypełnienia formularza można otrzymać w pokoju nr 202,  tel. 62 721 50 01 wewnętrzny 34.
Opłaty:
brak
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  2. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 
Informacje dodatkowe:
Pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Zdun o zawarciu umowy o pracę  z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy  Zduny (druk zgłoszenia jest dostępny w pok. nr 13 lub 202, do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego).
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od momentu ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami.
Pracodawca w ramach jednego wniosku może ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 2013 r. ).
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

format: word

pobierz plik

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

format: word

pobierz plik

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy DE MINIMIS

format: *.docx

pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie_o pomoc de minimis

format: *.xls

pobierz plik

Oświadczenie o kosztach

format: *.docx

pobierz plik

Owiadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu pomocy DE MINIMIS

format: *.xls

pobierz plik

Formularz informacyjny nr 1407

format: *.pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE