2019.01.23 - imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Wrocisława

Budowa gazociągu LWÓWEK-ODOLANÓW

Dane techniczne gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów: średnica 1000 mm, ciśnienie robocze 8,4 MPa, długość ok. 168 km.

Budowa gazociągu będzie realizowana w dwóch etapach:
• etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km);
• etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).
Inwestycja będzie położona na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w następujących gminach: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.
Wykonawcą dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to IV kwartał 2018 roku.
Kwota dofinansowania to 3,59 mln zł w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Budowa gazociągu jest planowana do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość inwestycji jest szacowana na ok. 847 mln zł.

Zestawienie działek, przez które będzie przebiegał gazociąg. Plik excelWyciąg z interpretacji Ministerstwa Infrastruktury

O inwestycji


Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016 poz.1731). Gazociąg Lwówek – Odolanów wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element międzynarodowego Korytarza Gazowego Północ-Południe.
Dzięki realizacji inwestycji będzie możliwe zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.
Gazociąg będzie stanowił końcowy element magistrali łączącej terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi zbiornikami gazu w Wierzchowicach i Mogilnie. Wykonawcą dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Korzyści z realizacji inwestycji:
Korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości stanowiący 2% wartości infrastruktury gazowej zlokalizowanej na terenie gminy.
Podstawowe parametry inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia Średnica: 1000 mm Maksymalne ciśnienie robocze MOP: 8,4 MPa Długość: ok.168 km Gazociąg będzie realizowany w dwóch etapach:
• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km).
• Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).
Lokalizacja inwestycji: Inwestycja będzie położona na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w następujących gminach: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.

Standardy realizacji inwestycji

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu ziemnego oraz wymagania ochrony środowiska GAZ-SYSTEM podczas realizacji inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń.

Przy budowie gazociągu zastosowane zostaną rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości pokryte specjalną izolacją. Spawanie wykonywane będzie automatycznie lub półautomatycznie, natomiast sam gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom specjalnym (tzw. stresowym).

Każda ze spoin gazociągu zostanie poddana kontroli poprzez specjalistyczne badania. Daje to gwarancję bezawaryjnej eksploatacji. Trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana żółtymi słupkami znacznikowymi, a strefa kontrolowana, czyli obszar, na którym operator gazociągu jest zobowiązany do kontrolowania wszelkiej działalności, wyniesie 12 metrów.

Przez cały okres realizacji inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór inwestorski i przyrodniczy. W większości trasa nowego gazociągu będzie przebiegać wzdłuż gazociągów już istniejących, mieszcząc się w ich strefie ochronnej, tym samym nie generując nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów.

Jak przebiega budowa gazociągu?

Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy realizacji prac i przykładowy sposób organizacji procesu budowlanego:

1. Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy:
• określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.
2. Usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu:
• oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów oraz wszelkich innych zidentyfikowanych obiektów utrudniających prowadzenie prac;
• zebranie i zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby – humusu (ok. 0,3 m) – usypanie pryzmy;
• wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych, miejscowo budowa dróg tymczasowych;
Jak przebiega budowa gazociągu?
Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy realizacji prac i przykładowy sposób organizacji procesu budowlanego.

3. Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy:
• transport rur składowanych wcześniej na placach składowych i rozładunek wzdłuż pasa montażowego gazociągu;
4. Spawanie rur i wykonanie wykopu:
• spawanie wcześniej przygotowanych rur poprzez łączenie w odcinki;
• inspekcja spoin, (badania radiograficzne i ultradźwiękowe, ocena wizualna) w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania połączeń rur;
• izolacja spoin oraz kontrola powłoki izolacyjnej rurociągu;
• wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na przysypanie go co najmniej 1,2 m ziemi licząc od warstwy wierzchniej rury;

5. Układanie gazociągu w wykopie:
• układanie rurociągu w wykopie przy użyciu tzw. żurawi bocznych i łączenie poszczególnych odcinków rurociągu w całość;
• inwentaryzacja powykonawcza rurociągu;
• częściowe zasypanie ułożonego gazociągu piaskiem,odbudowa systemów melioracyjnych i zakrycie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu – zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, zagospodarowanie nadmiaru gruntu;
7. Znakowanie trasy gazociągu:
• znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu pomiędzy kolejnymi obiektami naziemnymi (Zespołami Zaporowo-Upustowymi i Węzłami Przesyłu Gazu);
8. Wykonanie prób, przeprowadzanie odbiorów technicznych i rozruchów:
• uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie i formalne przekazanie gazociągu do eksploatacji.

Przydatne informacje dla właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana budowa gazociągu relacji Lwówek – Odolanów.

1. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
• Wykonawca robót budowlanych na min. 28 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi o tym fakcie – pocztą lub osobiście – właściciela nieruchomości.
• Zawiadomienia dokonywane będą na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku stwierdzonych błędów w katastrze, na inny znany wykonawcy adres.
• Z uwagi na duży zasięg inwestycji faktyczne rozpoczęcie prac na terenie poszczególnych nieruchomości może wystąpić później niż w terminie wynikającym z zawiadomienia.
• Brak woli udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela/użytkownika po upływie 28 dni od daty zawiadomienia nie będzie przeszkodą do rozpoczęcia prac budowlanych. Wówczas GAZ-SYSTEM skieruje wniosek do właściwego wojewody o wydanie nieruchomości przez władającego w drodze postępowania administracyjnego.
2. Opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem robót
• Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca robót ma obowiązek, w obecności właściciela, opisać stan nieruchomości, tj. wskazać rodzaj upraw, zieleń (drzewa i krzewy) oraz inne elementy zagospodarowania.
• Brak obecności lub brak kontaktu z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót. Protokół zostanie spisany jednostronnie – tylko przez wykonawcę robót.
• W celu ograniczenia szkód zalecane jest usunięcie przez właściciela/użytkownika z terenu przewidzianego na plac budowy, wszelkich elementów lub nietrwałych budowli, które mogą być ponownie przez niego wykorzystane.
3. Zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Właściciel nieruchomości, który pobiera dopłaty obszarowe i rolno-środowiskowe, w ciągu 10 dni od faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych, powinien złożyć w Agencji wniosek o wyłączenie z dopłat powierzchni działki, na której prowadzone będą prace budowlane.
• Wykazy powierzchni przewidzianych na plac budowy, z podziałem na poszczególne nieruchomości, znajdują się w urzędach gmin.
4. Etap realizacji prac
• Wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa montażowego to ok. 31 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz ok. 27 metrów na terenach leśnych.
• Szkody, które powstaną na terenie nieruchomości, poza pasem montażowym gazociągu zobowiązany jest zrekompensować wykonawca robót.
• Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania prac.
5. Wycinka drzew i krzewów
• Jeśli na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją zostaną one wycięte przez wykonawcę robót.
• Drewno pozyskane z wycinki wykonawca robót protokolarnie przekaże właścicielowi nieruchomości.

6. Odbudowa systemów melioracyjnych
• Jeśli podczas realizacji prac zostaną zerwane ciągi drenarskie wykonawca robót jest zobowiązany do ich odbudowania.
• Między właścicielem nieruchomości, a wykonawcą robót musi zostać spisany protokół odbioru wykonanych prac.
7. Odbiór nieruchomości po inwestycji
• Po zakończeniu robót budowlano-montażowych wykonawca robót jest zobowiązany do zrekultywowania gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji oraz sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości.
• Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz protokołu należący do GAZ-SYSTEM zostanie przekazany wojewodzie i będzie podstawą do określenia wysokości odszkodowania.
• Właściciel nieruchomości może powrócić do ponownego użytkowania części nieruchomości dopiero po spisaniu wspomnianego protokołu.
8. Odszkodowania
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na podstawie której powstaje ta inwestycja, organem uprawnionym do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań jest właściwy miejscowo wojewoda. Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania przez wojewodę, będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która dla części liniowej gazociągu będzie ograniczała za odszkodowaniem sposób korzystania z nieruchomości.
• Wojewoda powoła rzeczoznawcę majątkowego, który sporządzi operat określający wysokość szkód powstałych podczas realizacji prac.
• Wojewoda będzie informował na piśmie właścicieli nieruchomości o etapach postępowania mającego na celu określenie wysokości odszkodowania.
• Na odszkodowanie będzie składać się:
• rekompensata za szkody fizyczne, tj. utracone uprawy, brak możliwości prowadzenia upraw w pasie zajętym przez Wykonawcę Robót, obniżenie plonowania w kolejnych latach po zakończeniu Inwestycji, zwrot części podatku od nieruchomości oraz zwrot dopłat obszarowych i z tytułu prowadzenia programów rolno-środowiskowych (proporcjonalny do powierzchni pasa montażowego), w przypadku dzierżawy (gruntów ANR, gminnych lub Skarbu Państwa) – zwrot czynszu dzierżawnego za okres zajęcia nieruchomości,
• rekompensata za szkody prawne, tj. wartość ograniczenia w sposobie korzystania w strefie kontrolowanej, zmniejszenie wartości nieruchomości będące wynikiem posadowienia gazociągu, rekompensata za ograniczenia w powstałe w wyniku oznakowania gazociągu (słupki znacznikowe).
• Wojewoda określi odszkodowanie za szkody powstałe w pasie roboczym. Straty, które wystąpią poza tym obszarem muszą zostać uregulowane między Wykonawcą Robót a właścicielem, zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą Robót.
• Postępowanie odszkodowawcze kończy się wydaniem przez wojewodę decyzji o ustaleniu odszkodowania. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM w terminie 14 dni od daty, w której decyzja stanie się ostateczna, wypłaci odszkodowanie na rachunek bankowy właściciela lub przekazem pocztowym.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie należytego stanu technicznego istniejącej sieci przesyłowej odpowiadają służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizując planowane czynności określone szczegółowo, w tzw. Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP).

Do zasadniczych czynności wykonywanych w ramach rutynowej eksploatacji gazociągów należą m.in.: badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi; czyszczenie i badanie gazociągów tłokami; utrzymanie w należytym stanie strefy kontrolowanej nad gazociągami (wycinka krzewów i samosiejek); przegląd i konserwacja elementów sieci przesyłowej; sprawdzanie działania i konserwacja armatury i napędów armatury; badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej, dzięki której siećprzesyłowa zabezpieczona jest przed niekorzystnym wpływem środowiska zewętrznego.

Czynności eksploatacyjne są planowane w rocznych harmonogramach prac i realizowane w większości przez służby własne Spółki. Na podstawie infromacji wynikających z protokołów z wykonywanych czynności eksploatacyjnych i rejestrowanych w trakcie roku zdarzeń dla każdego gazociągu sporządzana jest roczna ocena stanu technicznego. Jej wyniki rekomendują gazociąg do dalszej eksploatacji, bądź zalecają przeprowadzenie prac remontowych lub modernizacyjnych.

 

Szczegółowych informacji na temat prowadzonej inwestycji udzielają:

Etap I gazociąg Lwówek – Krobia:

Przedstawiciel Wykonawcy Robót Budow­lanych: Adam Solarek Kierownik Budowy tel. 515 113 056

Przedstawiciel Wykonawcy Nadzoru Inwe­storskiego i Przyrodniczego: Kamil Federowicz Ekspert Nadzoru ds. nieruchomości i dostępu do terenu tel. 668 312 753

Etap II gazociąg Krobia – Odolanów:

Przedstawiciel Wykonawcy Robót Budowla­nych: Wojciech Bobrowski Kierownik Budowy tel. 512 980 180

Przedstawiciel Wykonawcy Nadzoru Inwestor­skiego i Przyrodniczego: Bartłomiej Dragan Ekspert Nadzoru ds. nieruchomości i dostępu do terenu tel. 691 767 833

Przedstawiciele GAZ-SYSTEM do kontaktu w sprawie nieruchomości:

Żaneta Kieliszak tel. 61/85 44 538,

Gerard Jankowski tel. 61/85 44 489

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A.

Oddział w Poznaniu

ul.Grobla 15, 61-859 Poznań

www.gazsystem.pl

tel. +4861 854 43 11

fax +4861 854 43 12

e-mail: sekretariat.poznan@gaz-system.pl

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE