2020.010.20 - imieniny: Ireny, Kleopatry, Budzisławy

Ogłoszenie naboru kandydatów do II kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2020-10-12

Herb Zdun

Zduny, 12 października 2020 r.

ADM.521.1.2020 

 

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW DO II KADENCJI GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), § 2 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3167) oraz § 1 zarządzenia nr 256/2017 Burmistrza Zdun z dn. 01 grudnia 2017 r. ws. powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Zdun informuje o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - II kadencji.

Zgodnie z treścią wyżej wskazanej uchwały Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Zdunach, dwóch przedstawicieli Burmistrza Zdun oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Zduny.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata udzielając rekomendacji. Każda organizacja może zgłosić lub udzielić rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi. Zgłoszenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danej organizacji. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Gminnej następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w zarządzeniu nr 256/2017 Burmistrza Zdun z dn. 01.12.2017 r. oraz § 6 uchwały nr XVIII/124/2016 ws. trybu powoływania członków Gminnej Rady:

  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata,
  • inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach do 26.10.020 r. do godz. 13:00 lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego: Rynek 2, 63-760 Zduny. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zdunach. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego”. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne (brak jakiegokolwiek załącznika) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanych przez organizacje pozarządowe dokonuje sektor pozarządowy zgodnie z procedura wskazaną w § 8 uchwały.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach.

 

Z up. Burmistrza Zdun     

Sekretarz Gminy Zduny    

/-/ mgr Anna Pietrzak - Figlak

 

Wiecej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=1680

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE