2018.012.10 - imieniny: Julii, Danieli, Daniela, Judyty, Radzisławy

Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym

2018-06-06

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                            Zduny, 06 czerwca 2018

Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

 

Wspieranie wypoczynku dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i sprawniej, dzieci z rodzin patologicznych i ze środowisk wiejskich

pod nazwą:

„Akcja letnia - Lato Odkrywców”

 

Ofertę w dniu 06 czerwca 2018 r. złożyło Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa”.

Wartość wnioskowanej dotacji – 4310,00 zł, słownie: cztery tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100 złotych.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc.  Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 14 czerwca 2018 r.

 

                                                                                                                                                       Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                    mgr Tomasz Chudy

Informacja w BIP: http://www.zduny.bip.cc/index.php?p=news&id=900

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE