2018.012.15 - imieniny: Niny, Celiny, Krystiany, Fortunaty, Waleriana


           UWAGA!!! BRAK WODY!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. informuje, że
we WTOREK-  18.12.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości BASZKÓW, DZIEWIĄTE, TRZASKI w godzinach 9 00  – 12 30.
Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej.
W związku z powyższym prosimy  Mieszkańców o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.
Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2017-11-13

herb Zdun

Zarządzenie nr 249/2017
Burmistrza Zdun
z dnia 13 listopada 2017 roku

w  sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z przepisem art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

§2

Formą konsultacji jest opublikowanie:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod:  adresem zduny.bip.cc,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach pod adresem zduny.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach projektu Programu, o którym mowa w §1.

 §3

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od dnia 13.11.2017r. do dnia 20.11.2017r. Projekt „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

  1. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii i złożeniu uwag do treści projektu wymienionego w § 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Zduny.
  2. Opinie i uwagi winny być wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Należy składać je do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zdunach, pok. nr 111, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny lub przekazać drogą elektroniczną na adres zduny@zduny.pl w terminie określonym w § 2.
  3. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 §5

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny zatrudniony na stanowisku ds. administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                    Burmistrz Zdun
                                                                                                                                 mgr Tomasz Chudy

 

Projekt programu oraz formularz konsultacji:

http://www.zduny.bip.cc/index.php?p=news&id=771

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE